Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de Tenis, convocată pentru data de 17 Noiembrie 2020

16.10.2020

CONVOCATOR

 

Catre,

 

Membrii Asociati ai Federatiei Romane de Tenis, semnatari ai Actului Constitutiv al Federatiei Romane de Tenis

 

            Comitetul Director al Federatiei Romane de Tenis (FRT),  cu sediul in mun. Bucuresti, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, certificat de identitate sportiva nr. 00001894, cod fiscal RO5219525, avand in vedere hotararea adoptata in sedinta Comitetului Director din data de 13.10.2020,   in conformitate cu prevederile art. 27, art. 29 si art.30 din Statutul Federatiei Române de Tenis,

 

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

(denumita in continuare „AGO”)

A FEDERATIEI ROMANE DE TENIS,

 

dupa cum urmeaza:

 

A.    Data desfasurarii : marti, 17 noiembrie 2020, ora 13,00;

B.    LOCUL DESFASURARII : Complexul Olimpic Sydney 2000, sat Izvorani, comuna Ciolpani, jud. Ilfov

C.    ORA 11:30: verificarea prezentei delegatilor cu mandate scrise din partea membrilor asociati, in conformitate cu art. 27 alin. 5 din Statutul FRT. Verificarea delegatilor si a mandatelor scrise se face de catre o comisie de validare desemnata de catre Executivul FRT cu aceste atributii, care in urma verificarilor va intocmi un proces verbal..

D.    ORDINEA DE ZI:

1.     Desemnarea persoanelor care vor intocmi procesul verbal al AGO, in conformitate cu art.27 alin 5 din Statutul FRT.

2.     Desemnarea membrilor Comisiei de validare a votului in cadrul AGO, conform art.27 alin 5 din Statutul FRT.

3.     Prezentarea situatiei numerice a delegatilor cu drept de vot, comunicarea listei nominale a acestora si situatia indeplinirii cvorumului obligatoriu pentru desfasurarea AGO, in conformitate cu art. 27 alin 5 si art. 30 din Statutul FRT.

4.     Raportul Comitetului Director privind activitatea desfasurata in perioada parcursa de la ultima Adunare generala;

5.     Prezentarea bilantului contabil pe anul 2019;

6.     Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2019;

7.     Planul anual de activitate al FRT si al bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;

8.     Afilieri cluburi. Confirmari/reconfirmari afilieri. Modificarea in consecinta a actului constitutiv.

9.     Prezentarea proiectului noului Statut al FRT,

10.  Desemnarea  persoanei imputernicite sa intreprinda demersurile necesare, in fata    tuturor autoritatilor, institutiilor, notarului public si instantelor competente, dupa caz, pentru ducerea la indeplinire a hotararii  Adunarii Generale Ordinare, sa semneze toate documentele necesare pentru efectuarea mentiunilor si sa indeplineasca orice alte formalitati cerute de lege si de Statutul FRT in acest scop, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

11.  Aprobarea procesului verbal oficial al AGO conform art 34 alin. (2) litera p) din Statutul FRT.

E.    In cazul in care pe data de 17.11.2020 nu va fi intrunit cvorumul de 2/3 din numarul total al membrilor cu drept de vot,  in conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 si 2 din Statutul FRT, Adunarea Generala Ordinara se va desfasura a doua zi, in data de 18.11.2020, ora 13.00, in acelasi loc (Complexul Olimpic Sydney 2000, sat Izvorani, comuna Ciolpani, jud. Ilfov), va avea aceeasi ordine de zi si va fi statutara indiferent de numarul celor prezenti.

In considerentele celor de mai sus, facem urmatoarele precizari:

Art. 26

  “(1) La Adunarea Generala participa reprezentantii tuturor membrilor afiliati care au drept de vot egal pentru toti membrii afiliati, adica un vot pentru fiecare membru afiliat, inclusiv pentru membrii Comitetului Director care sunt reprezentanti – mandatati cu drept de vot ai structurilor sportive afiliate.

(2) Numele delegatilor trebuie comunicate la Executivul FRT cu minimum 5 zile calendaristice inainte de data desfasurarii Adunarii Generale. Acestia se vor prezenta la Adunarea Generala cu mandat scris in original emis de membru afiliat respectiv.

(3) Numai delegatii prezenti si abilitati sa voteze vor putea decide asupra chestiunilor supuse la vot.

(4) Votul prin corespondenta sau imputernicire (procura) nu este admis.”

Art.31

(1)” Hotararile Adunarii Generale a FRT se iau cu majoritate jumatate plus unu (50%+1) din membrii prezenti cu drept de vot, in afara cazurilor de mai jos, in care este necesara o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor afiliati prezenti cu drept de vot ai FRT pentru:

-        modificari si completari la Statut;

-        completari la ordinea de zi a Adunarii Generale;

-        excluderea membrilor afiliati;

-        schimbarea sediului federatiei;

-        dizolvarea federatiei;

(2)  De regula, hotararile se iau prin vot deschis, cu exceptia:

-        alegerii Presedintelui FRT si a Vicepresedintilor care formeaza Comitetul Director, cand votul este secret;

-        atunci cand pentru o anumita problema Adunarea Generala decide votul secret”

In conformitate cu art. 26 alin 2) din Statutul FRT, delegatiile persoanelor desemnate de catre membrii asociati pentru a participa la Adunarea Generala Ordinara, se comunica Executivului FRT prin adresa scrisa sau e-mail, semnata si stampilata de membrul asociat, la Centrul National de Tenis al FRT situat in  str. Pierre de Coubertin, nr.11, sector 2, Bucuresti, respectiv la adresa de e-mail office@frt.ro, pana cel mai tarziu pe data de 11.11.2020, orele 23:59.

Din cauza situatiei epidemiologice, pentru a evita transmiterea unui numar mare de pagini, in plicul de corespondenta prin care v-a fost comunicat prezentul convocator veti regasi un stick USB care contine urmatoarele documente: balanta sintetica la data de 31.12.2019, bilant contabil la 31.12.2019, note explicative si raportul administratorului, raportul comisiei de cenzori. In cazul in care aveti probleme cu vizualizarea documentelor mentionate va rugam sa ne scrieti pe adresa office@frt.ro pentru a vi le comunica prin posta electronica.

COMITETUL DIRECTOR AL FRT

prin

PRESEDINTE

IOAN TIRIAC

DOCUMENTUL ORIGINAL POATE FI DESCĂRCAT DE AICI