Drept la replică al Federației Române de Tenis la adresele trimise de Vecerdea Marius cluburilor membre FRT

17.05.2021

La data de 27.02.2019, Asociația Tenis Club Olimp a introdus o cerere de chemare în judecată prin care, între altele, a pretins nulitatea absolută a actului constitutiv al Federației Române de Tenis (dosarul nr. 5707/3/2019). 

Această cerere de chemare în judecată a fost respinsă prin Sentința civilă nr. 1858/28.08.2019 a Tribunalului București, Secția a IV-a civilă (Anexa nr. 1). În motivarea acestei hotărâri judecătorești, Tribunalul București a arătat:

Atât timp cât, potrivit dispozițiilor legale expuse mai sus, cererea de înscriere a modificărilor în registrul special al federațiilor poate fi formulată de oricare dintre membrii asociați, pe baza împuternicirii date în condițiile art. 6 alin. (2) lit. h OG nr. 26/2000 și trebuie însoțită inclusiv de actul constitutiv (potrivit susținerilor reclamantei, acesta fiind depus la filele 52 și 66 dos 10583/3/2013) iar instanța învestită cu soluționarea cererii de înregistrare a modificărilor a admis această solicitare, apreciind că sunt îndeplinite condițiile pentru a se dispune înscrierea iar împotriva acestei încheieri nu a fost formulată cale de atac, rămânând astfel definitivă, tribunalul apreciază că la acest moment nu mai pot fi analizate chestiunile invocate de reclamantă. 

În ipoteza în care instanța învestită cu soluționarea dosarului nr. 10583/3/2013 ar fi apreciat că actul constitutiv în forma actualizată după hotărârea adunării din data de 22.02.2013 nu este semnat de persoanele prevăzute de lege, ar fi procedat conform art. 9 alin. 1 OG 26/2000, care prevede că în cazul în care cerințele legale pentru constituirea asociației nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (2), îl va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociației, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregularitățile constatate.

[…] Pentru considerentele de mai sus, tribunalul constată că solicitarea reclamantei de constatare a nulității actului constitutiv nu este întemeiată, aspect care atrage și caracterul nefondat al cererii de radiere a înscrierii modificărilor în registrul special de federații și va respinge cererea de chemare în judecată.

Asociația Tenis Club Olimp a atacat cu apel Sentința Tribunalului București. La data de 28.04.2021, Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, a pronunțat Decizia civilă nr. 730/2021 (Anexa nr. 2): “Respinge apelul ca nefondat. Definitivă”.

Imediat subsecvent eșecului definitiv în instanță, domnul Marius Vecerdea a început să emită adrese către diverse cluburi sportive, încercând să repună în discuție dezlegările definitive ale instanțelor de judecată din litigiul de mai sus. O asemenea tentativă este lipsită de orice fundament – constatările unei instanțe de judecată nu pot fi contrazise de adresele domnului Vecerdea.

Hotărârile judecătorești prin care i se resping pretențiile îi sunt pe deplin opozabile unei părți reclamante (inclusiv organelor de conducere ale acestora), chiar dacă acestea omit (probabil dintr-o simplă scăpare!) să menționeze existența acestora.