Convocatorul Adunării Generale Ordinare și de Alegeri din data de 27 octombrie 2022

28.09.2022

CONVOCATOR

Catre,

Membrii  Federatiei Romane de Tenis,

 

            Comitetul Director al Federatiei Romane de Tenis (FRT),  cu sediul in mun. Bucuresti, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, certificat de identitate sportiva nr. 00001894, cod fiscal RO5219525, avand in vedere hotararea adoptata in sedinta Comitetului Director din data de 26.09.2022, in conformitate cu prevederile art. 25-36 din Statutul Federatiei Române de Tenis, 

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI DE ALEGERI

(denumita in continuare „AG”)

A FEDERATIEI ROMANE DE TENIS,

 

dupa cum urmeaza:

 

A.    Data desfasurarii: 27 octombrie 2022, ora 11.00;

B.    LOCUL DESFASURARII: Centrul Național de Tenis – Bucuresti, sector 2, bd. Pierre de Coubertin nr. 11

C.    ORA 9.00: verificarea prezentei delegatilor cu mandate scrise din partea membrilor FRT, in conformitate cu art. 27 alin. 5 din Statutul FRT. Verificarea delegatilor si a mandatelor scrise se face de catre o Comisie de validare desemnata de catre Executivul FRT cu aceste atributii, care in urma verificarilor va intocmi un proces verbal.

D.    ORDINEA DE ZI:

1.     Desemnarea persoanelor care vor intocmi procesul verbal al AG, in conformitate cu art.27 alin 5 din Statutul FRT.

2.     Desemnarea membrilor Comisiei de validare a votului in cadrul AG, conform art.27 alin 5 din Statutul FRT.

3.     Prezentarea situatiei numerice a delegatilor cu drept de vot, comunicarea listei nominale a acestora si situatia indeplinirii cvorumului obligatoriu pentru desfasurarea AG, in conformitate cu art. 27 alin 5 si art. 30 din Statutul FRT.

4.     Aprobarea raportului Comitetului Director privind activitatea desfasurata in perioada parcursa de la ultima Adunare generala;

5.     Aprobarea bilantului contabil pe anul 2021;

6.     Aprobarea raportului Comisiei de cenzori pe anul 2021;

7.     Aprobarea planului anual de activitate al FRT si al bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;

8.     Alegerea Presedintelui Federatiei Romane de Tenis,  conform art. 30,  art. 32, art. 34 si 36 din Statut;

9.     Dezafilieri;

10.  Afilieri;

11.  Diverse;

12.  Desemnarea  persoanei imputernicite sa intreprinda demersurile necesare, in fata    tuturor autoritatilor, institutiilor, notarului public si instantelor competente, dupa caz, pentru ducerea la indeplinire a hotararii  Adunarii Generale, sa semneze Hotararea AG, precum si toate documentele necesare pentru efectuarea mentiunilor si sa indeplineasca orice alte formalitati cerute de lege si de Statutul FRT in acest scop, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

13.  Aprobarea procesului verbal oficial al AG conform art 34 alin. (2) litera p) din Statutul FRT.

E.    In cazul in care pentru punctele 4,5,6,7,9,10,11,12,13 de pe ordinea de zi in data de 27.10.2022 nu va fi intrunit cvorumul de 2/3 din numarul total al membrilor cu drept de vot desemnati,  in conformitate cu prevederile art. 30 alin. 1 si 2 din Statutul FRT,  Adunarea generala  se va desfasura a doua zi, in data de 28 octombrie 2022, ora 11.00, in acelasi loc (Centrul National de Tenis, Bucuresti, sector 2, Bd. Pierre de Coubertin nr. 11) si  va avea aceeasi ordine de zi din care va fi eliminat pct .8 din prezentul Convocator si va fi statutara  in conformitate cu prevederile Statutului.

F.     In cazul in care pentru pct.8- “Alegerea Presedintelui Federatiei Romane de Tenis, conform art. 30, art.32, art.34 si art.36 din Statut” de pe ordinea de zi, in data de 27.10.2022 nu va fi intrunit cvorumul de 2/3 din membrii afiliati cu drept de vot,  in conformitate cu prevederile art. 30 alin. 3 din Statutul FRT, pentru punctul 8 de pe ordinea de zi din prezentul Convocator, se va convoca o noua Adunare generala intr-un termen de 30 de zile .

 

In conformitate cu art. 26 alin 2) din Statutul FRT, delegatiile persoanelor desemnate de catre membrii FRT pentru a participa la Adunarea Generala Ordinara, se comunica Executivului FRT semnate si stampilate de membrul FRT prin posta sau e-mail, la Centrul National de Tenis al FRT situat in bulevardul Pierre de Coubertin, nr.11, sector 2, Bucuresti, respectiv la adresa de e-mail office@frt.ro, pana cel mai tarziu pe data de 21.10.2022, orele 23:59.

Propunerile pentru alegerea Presedintelui ,  programele scrise si CV-urile se vor trimite semnate si stampilate de membrul FRT si de catre candidat, la Executivul FRT, prin posta sau e-mail, la Centrul National de Tenis al FRT situat in  str. Pierre de Coubertin, nr.11, sector 2, Bucuresti, respectiv la  adresa de e-mail office@frt.ro pana la data de 11.10.2022, ora Ora 23:59.

 Situatiile financiare pot fi consultate la Centrul National de Tenis situat in Bucuresti, Bulevardul Pierre de Coubertin, nr.11, sector 2 si aici:

Contul de execuție

Bilanțul contabil

Notele explicative

Raportul cenzorului

  COMITETUL DIRECTOR AL FRT

prin

VICEPRESEDINTE

GEORGE COSAC

Convocatorul poate fi consultat accesând acest LINK.