Informare a Comitetului Director al FRT din 14.02.2023

14.02.2023

Având în vedere notificările transmise unor cluburi de către Asociația Clubul Sportiv Tenis Club Pamira, prin care le amenință cu acțiuni în instanțele de judecată în cazul în care au participat și votat la Adunarea Generală de Alegeri desfășurată în 10.02.2023, pentru corecta informare a membrilor FRT, facem următoarele precizări:

1) Prin afilierea la FRT, cluburile sportive au devenit membrii afiliați la FRT, iar drepturile dobândite din această calitate sunt menționate în statutul FRT, neexistând și dreptul de a deveni (dobândi) calitatea de membru asociat. În consecință, prin afilierea de noi structuri sportive la FRT, nu s-a modificat nici actul constitutiv al FRT și nici statutul FRT pentru a fi necesare demersuri de înregistrări în Registrul federațiilor.
Toate aceste realități nu reprezintă simple susțineri ale FRT, ci fac parte din considerentele decisive pronunțate prin hotărâre definitivă de instanța supremă a României, Înalta Curte de Casație și Justiție:

"Astfel, este de necontestat faptul că, din economia dispozițiilor OG nr.26/2000, rezultă că în actele constitutive ale asociațiilor, fundațiilor și federațiilor sunt cuprinse mențiuni obligatorii referitoare la datele de identificare a membrilor asociați, fondatorilor, respectiv a membrilor inițiali, care își exprimă acordul de voință pentru înființarea asociației, fundației sau federației.

Nimic nu-i împiedică pe acești membri inițiali să prevadă în cuprinsul actului constitutiv interdicția de afiliere de noi asociați/membri sau, dimpotrivă, posibilitatea afilierii ulterioare.

În speță, această din urmă posibilitate a fost prevăzută în actul constitutiv al recurentei reclamante, care face referire expresă la afilierea de noi membri în baza voinței asociaților, materializată printr-o hotărâre a Adunării Generale a acestora, iar nu prin modificarea actului constitutiv."

"De altfel, motivarea primei instanțe contrazice și jurisprudența secției de contencios administrativ a instanței supreme, în care - în analizarea legalității actelor administrative emise în materie de finanțare a federațiilor sportive de către Ministerul Tineretului și Sportului - s-a statuat în mod repetat că afilierea de noi membri nu reprezintă o modificare a prevederilor actului constitutiv." (Decizia civilă nr. 5211/2.11.2021, disponibila AICI).

2) Afirmația că "Adunarea Generală de Alegeri din data de 10.02.2023 a fost convocată cu încălcarea gravă a legislației în vigoare (OG 26/2000, Legea sportului nr. 69/2000) cu încălcarea mai multor hotărâri judecătorești definitive, a Statutului și Actului Constitutiv al FRT și al Regulamentului de organizare și funcționare al FRT...", reprezintă în realitate o instigare la încălcarea unei dezlegări obligatorii date de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Reiterăm, Înalta Curte a stabilit în mod expres, față de FRT, că afilierea de noi membri NU reprezintă o modificare de act constitutiv, și deci calitatea de membru afiliat NU este dependentă de înscrierea în Registrul Federațiilor.

2 ani de zile Ministerul Sportul a refuzat finanțarea FRT pentru motivul că ar fi trebuit să voteze doar membrii înscriși în Registru, de 2 ori a stabilit Înalta Curte prin hotărâri definitive că aceasta susținere este abuzivă și nelegală (Decizia civilă nr. 5211/2.11.2021, Decizia civilă nr. 667/8.02.2023).

Potrivit art. 126 alin. (3) din legea supremă a țării, Constituția României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale.

Chiar și Asociația Clubul Sportiv Tenis Club Pamira trebuie să respecte hotărârile definitive ale Înaltei Curți de Casație și Justiție. Ce nu spune această asociație în notificările sale repetate este că a susținut exact aceleași teze greșite în fața Înaltei Curți în cadrul dosarului nr. 7413/2/2018* și acestea au fost respinse în mod definitiv prin Decizia civilă nr. 667/8.02.2023, disponibila AICI.

Respinge recursurile declarate de recurentul-pârât Ministerul Tineretului şi Sportului şi de recurenta-intervenientă Asociaţia Clubul Sportiv „Tenis Club Pamira” împotriva sentinţei nr.381 din 20 octombrie 2020, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal – veche, ca nefondate. Definitivă. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 8 februarie 2023.

 

3) Legislația în vigoare OG 26/2000 și Legea 69/2000 reglementează că "Regulile privind organizarea și funcționarea Adunărilor generale în cadrul federațiilor sportive se stabilesc prin statut" (art.21* alin.(5) din OG 26/2000 și art. 36 alin.(6) din Legea 69/2000), iar
în statutul FRT este reglementat că la Adunarea Generală participă reprezentanții tuturor membrilor afiliați cu drept de vot (art. 26 alin.(1), art. 27 alin.(5), art. 30 alin.(1) și (3));

4) Statutul FRT nu condiționează convocarea și participarea la Adunarea Generală a membrilor afiliați de activitatea acestora. Dreptul unui club sportiv afiliat de a participa prin reprezentanți la Adunarea Generală și de a-și exercita dreptul de vot este reglementat de art. 21 din statut, pierderea acestui drept intervenind doar atunci când clubului îi încetează calitatea de membru afiliat (art. 19);

În concluzie, se poate constata că la Adunarea Generală de Alegeri din 10.02.2023, convocarea, participarea și exprimarea votului de către reprezentanții membrilor FRT s-a făcut cu respectarea întocmai a legislației, statutului și a hotărârilor judecătorești ale celei mai înalte autorități judecătorești a țării. Hotărârea produce efecte de la momentul adoptării.

Conducerea FRT îi asigură pe toți membrii asociați și afiliați de tot sprijinul în a le oferi informațiile necesare pentru clarificarea unor astfel de notificări/sesizări primite de la cluburile care obstrucționează de mai mulți ani funcționarea FRT și mai nou, prin dezinformări și amenințări, încearcă să împiedice membrii FRT să participe și să-și exercite dreptul de vot în Adunările Generale.


 

Comitetul Director