Solicitare documentație completă și actualizată de afiliere pentru înscrierea în Registrul Federațiilor. Termen limita de trimitere: 07 iunie 2024!

22.05.2024

Stimați reprezentanți de structuri sportive,

 

Federația Română de Tenis a primit comunicarea Deciziei civile nr. 409A/11.04.2024 a Curții de Apel București din cadrul dosarului nr. 28772/3/2021* (anexată), care a avut ca obiect înscrierea modificărilor aduse componenței federației prin afilierea de noi membri conform pct. 11 al Hotărârii AGA din 26.07.2021.

 

Prin intermediul Deciziei civile amintite, Curtea a (i) respins excepția nulității cererii de apel pentru lipsa dovezii calității de reprezentant, excepție invocată de terțul Itu Răzvan, (ii) a admis apelul FRT și a anulat Încheierea nr. 9/PJ/18.05.2023 a Tribunalul București și (iii) evocând fondul cererii, a respins cererea introductivă ca neîntemeiată.

 

Această hotărâre judecătorească prezintă importanță sub 3 aspecte:

 

1. Pe de o parte, este constatat definitiv că actele terțului Itu Răzvan prin care s-a prezentat în proces susținând că ar fi reprezentantul legal al Federației în locul președintelui George Cosac și a lipsit pe aceasta de apărare au produs FRT “o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului de procedură astfel efectuat”, motiv pentru care apelul FRT a fost admis. Federația continuă demersurile de tragere la răspundere a domnilor Itu Răzvan și Țupa Ion pentru actele grave de pretindere frauduloasă a unor calități care nu erau deținute în mod real de aceștia (precum cea de “președinte” ori de “reprezentant legal” al Federației), și de „organizare” a unei pretinse „Adunări Generale” a FRT, cu nesocotirea flagrantă a dreptului unic al Comitetului Director al FRT de a convoca Adunările Generale ale FRT, consacrat expres prin dispozițiile art. 27 alin. (1) din Statutul FRT.

 

2. Pe de altă parte, este tranșat – încă o dată – cu titlu definitiv că președintele și reprezentantul legal al Federației Române de Tenis este George Cosac, prin adoptarea Hotârârii Adunării Generale din 10.02.2023, neanulată de vreo instanță judecătorească. Dezinformările emise de domnul Itu Răzvan conform cărora mandatul de președinte ar fi fost “anulat” de vreo instanță de judecată sunt probate – prin încă o hotărâre definitivă – ca fiind nereale, și vor atrage răspunderea personală a acestuia.

 

3. Finalmente, în cadrul dezlegării prin care a respins cererea de înscriere în Registrul Federațiilor a structurilor sportive care au făcut obiectul pct. 11 al Hotărârii AGA din 27.07.2021, Curtea de Apel București a stabilit în clar care sunt demersurile ce se impun a fi întreprinse prioritar de către Federația Română de Tenis (fila nr. 77):

Actele unilaterale confirmative depuse în apel pentru cele 216 de structuri sportive nu suplinesc cerintele prevazute de art. 6 alin. 2 lit. a, b si n din OG nr. 26/2000, însa pot justifica convocarea unei noi adunari generale, în conditii statutare, pentru exercitarea de catre membrii federatiei, în condiții de legitimitate statutară pentru modificarea Statutului Federației, a dreptului de vot aferent afilierii fiecareia dintre cele 216 structuri sportive care la rându-le sa aiba posibilitatea de a-si exprima vointa de asociere, in conditiile menținerii vointei de afiliere, si de a semna, prin reprezentatii legali, actul aditional la Statut, manifestare de vointa care sa produca efecte si asupra însușirii si respectării prevederilor Statutului Federatiei conform art. 15 alin. 1 din Statut.

Totodată, reamintim că potrivit Deciziei în interesul legii nr. 19/2023 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, “Drepturile ce rezultă din calitatea de membru sunt condiţionate de înscrierea în Registrul federaţiilor a modificării de statut constând în afilierea de noi membri.” Așadar, pentru a putea exercita oricare dintre drepturile de membru care decurg din afilierea la o federație sportivă, fiecare structură sportivă trebuie înscrisă în Registrul Federațiilor.

Prin urmare, în aplicarea dezlegărilor enunțate de Curtea de Apel București prin Decizia civilă nr. 409A/11.04.2024, în vederea realizării demersurilor de înscriere în Registrul Federațiilor, vă solicităm ca până la data de 07 iunie 2024 să ne transmiteți o documentație completă și actualizată de afiliere, care să includă următoarele:

 

I. Cererea de afiliere prin care, conform art. 15 alin. (1) din Statut, structura sportivă“solicită afilierea si se obliga sa respecte statutul, regulamentele, normele si hotararile (deciziile) acesteia, specificand numarul terenurilor de tenis, al sportivilor si antrenorilor autorizati”.

Completarea cererii-tip de afiliere va include următoarele mențiuni, conform art. 29 alin. (3) al H.G. nr. 884/2001:

a) numărul de identificare al structurii sportive;

b) Certificatul de identitate sportivă - numărul şi data emiterii;

c) denumirea structurii sportive;

d) sediul - judeţul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail;

e) organele de conducere şi de administrare;

f) culorile clubului;

g) data, semnătura şi ştampila.

 

Cererile de afilieire pot fi descarcate de mai jos:

Cerere afiliere persoana juridica de drept privat

Cerere afiliere persoana juridica de drept public

Cerere afiliere cluburi sportive de tip LPS / CSS

 

Ghid pentru completarea cererilor de afiliere

 

II. Extras actualizat din registrul public care să dovedească că structură sportivă se află în ființă, nefiind afectată de vreo cauză de dizolvare ori de vreo altă cauză de încetare a personalității juridice.

În cazul cluburilor sportive de drept public/unităților de învățământ cu program sportiv se va înainta o declarație pe proprie răspundere cu aceleași mențiuni.

 

III. Înscrisuri doveditoare:

a. Pentru structurile sportive persoane juridice de drept privat:

a) actul constituirii şi statutul, autentificate și, după caz, acte adiționale ale acestora.

b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă de acordare a personalităţii juridice, de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea persoanei juridice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în cazul structurilor sportive cu personalitate juridică și de pe orice alte hotărâri judecătorești prin care s-au dispus modificări ale Actului Constitutiv/Statutului;

c) copie legalizată de pe Certificatul de identitate sportivă;

d) copie legalizată de pe Certificatul de înscriere în Registrul naţional al persoanelor juridice, în cazul structurilor sportive persoane juridice fără scop patrimonial;

e) copie legalizată de pe Certificatul de înmatriculare în Registrul comerţului, în cazul societăţilor comerciale sportive pe acţiuni;

f) dovada sediului;

g) dovada patrimoniului.

h) hotărârea organului de conducere privind acordul de afiliere la FRT.

 

b. Pentru cluburile sportive persoane de drept public:

a) actul de dispoziţie prin care au fost înfiinţate şi/sau organizate, autentificat;

b) actul de dispoziţie prin care se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare, autentificat;

c) copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva;

d) dovada sediului;

e) dovada patrimoniului.

f) hotărârea organului de conducere privind acordul de afiliere.

 

c. In cazul unitatilor de invatamânt cu program sportiv:

a) actul de dispozitie prin care au fost infiintate, autentificat;

b) actul de dispozitie, autentificat, prin care se stabileste ca respectiva unitate de invatamant sa desfasoare, pe langa activitatea de invatamant si activitati de selectie, pregatire si participare la sistemul competitional de tenis;

c) copie legalizata dupa Certificatul de identitate sportiva;

d) dovada sediului;

e) dovada patrimoniului.

f) hotărârea organului de conducere privind acordul de afiliere.

 

Reiterăm că – în ipoteza în care acesta documentație completă nu este transmisă în termenul solicitat – Federația nu va putea iniția procedura de înscriere a structurii dumneavoastră în Registrul Federațiilor, cu consecințele expuse mai sus.

 

Înscrisurile solicitate se vor transmite până la data de 07.06.2024, pe adresa de e-mail afilieri@frt.ro și prin poștă/curier la adresa Centrul Național de Tenis, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 11, sector 2, București.

 

Pentru mai multe detalii: 
Persoana de contact:
Marius Cristea - 0760 299 437 (luni-vineri, 10:00 - 16:00)

 

Cu stimă,

Federația Română de Tenis