Convocatorul Adunării Generale Extraordinare de Alegeri a Federației Române de Tenis din 19 iunie 2019

21.05.2019

 

CONVOCATOR

Catre,

Membrii semnatari ai Actului Constitutiv ai Federatiei Romane de Tenis

Avand in vedere solicitarea transmisa de un numar de 34 de structuri sportive, conform tabelului atasat, semnatare ale Actului Constitutiv al Federatiei Romane de Tenis (FRT) , de convocare a unei adunari generale extraordinare de alegeri AGEA) a FRT avand ca obiect alegeri, in conformitate cu prevederile art. 25 alin .4), art. 28, art. 29 alin 2), art.30 alin.3), art. 36 din Statutul Federatiei Romane de Tenis, Federatia Romana de Tenis prin Directorul General-Razvan Itu (mandatat de cele 34 de structuri sportive sa stabileasca ziua, ora si locul sedintei, sa semneze convocatorul, sa il comunice membrilor inscrisi in prezent in Actul Constitutiv si sa intreprinda orice alte activitati administrative in vederea ducerii la indeplinire a celor solicitate) cu sediul in Bucuresti, str. Vasile Conta, nr. 16, sector 2, avand certificat de identitate sportiva nr. 00001894, cod fiscal RO5219525 procedeaza la  transmiterea urmatorului CONVOCATOR initiat de cele 33 de structuri sportive, pentru convocarea

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE DE ALEGERI(denumita in continuare „AGEA”)  A FEDERATIEI ROMANE DE TENIS ,

dupa cum urmeaza:

  1. Data desfasurarii AGE: miercuri, 19 iunie 2019, ora 11:00
  2. Locul desfasurarii AGE: Centrul National de Tenis, Bucuresti, sector 2, str. Pierre de Coubertin nr. 11
  3. Ora 10:00 : verificarea  prezentei delegatilor cu mandate scrise in original emise de membri semnatari  ai actului constitutiv al FRT, in conformitate art. 26 si art. 27 alin. 5 din Statutul FRT. Verificarea delegatilor si a mandatelor scrise se face de catre o comisie de validare desemnata de catre Executivul FRT cu aceste atributii, care in urma verificarilor va intocmi un proces verbal.
  4. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare:

 

1.     Desemnarea persoanelor care vor intocmi procesul verbal al AGE, in conformitate cu art.27 alin 5 din Statutul FRT.

2.     Desemnarea membrilor Comisiei de validare a votului in cadrul AGE, conform art.27 alin 5 din Statutul FRT.

3.     Prezentarea situatiei numerice a delegatilor cu drept de vot, comunicarea listei nominale a acestora si situatia indeplinirii cvorumului obligatoriu pentru desfasurarea AGE, in conformitate cu art. 27 alin 5 si art. 30 alin 3 din Statutul FRT.

4.     Alegerea Presedintelui Federatiei Romane de Tenis,  conform art. 30 alin 3),  art. 32 si art. 34 din Statut;

5.     Alegerea celor patru Vicepresedinti ai Federatiei Romane de Tenis, membri ai Comitetului Director, conform art. 30 alin 3), art. 32 si art. 34 din Statut;

6.     Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori, conform art. 34 din Statutul FRT;

7.     Alegerea membrilor Comisiei de Apel, conform art. 34 din Statutul FRT;

8.     Desemnarea  persoanei imputernicita sa intreprinda demersurile necesare, in fata    tuturor autoritatilor, institutiilor si instantelor competente, pentru ducerea la indeplinire a hotararii  Adunarii Generale Extraordinare, sa semneze toate documentele necesare pentru efectuarea mentiunilor, a Actului aditional la Actul Constitutiv inclusiv a Actul Constitutiv modificat si sa indeplineasca orice alte formalitati cerute de lege si de Statutul FRT in acest scop, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

9.     Aprobarea procesului verbal oficial al Adunarii Generale Extraordinare, conform art 34 alin. (2) litera p) din Statutul FRT.”

In considerentele celor de mai sus, facem urmatoarele precizari:

In conformitate cu art. 26 alin 2) din Statutul FRT, delegatiile persoanelor desemnate de catre membrii asociati pentru a participa la Adunarea Generala Extraordinara, se comunica Executivului FRT prin adresa scrisa sau e-mail, semnata si stampilata de membrul asociat, la Centrul National de Tenis al FRT situat in  str. Pierre de Coubertin, nr.11, sector 2, Bucuresti, respectiv la adresa de e-mail office@frt.ro, pana cel mai tarziu pe data de 13.06.2019, orele 23:59.

Art.26  “(1) La Adunarea Generala participa reprezentantii tuturor membrilor afiliati care au drept de vot egal pentru toti membrii afiliati, adica un vot pentru fiecare membru afiliat, inclusiv pentru membrii Comitetului Director care sunt reprezentanti – mandatati cu drept de vot ai structurilor sportive afiliate.

(2) Numele delegatilor trebuie comunicate la Executivul FRT cu minimum 5 zile calendaristice inainte de data desfasurarii Adunarii generale . Acestia se vor prezenta la Adunarea Generala cu mandat scris in original emis de membru afiliat respectiv.

 (3) Numai delegatii prezenti abilitati sa voteze vor putea decide asupra chestiunilor supuse la vot.

4) Votul prin corespondenta sau imputernicire (procura) nu este admis.”

Art. 30  (1)  O Adunare generala este statutar constituita si are putere de decizie in prezenta reprezentantilor a 2/3 din numarul total al membrilor afiliati cu drept de vot desemnati.

(3)  Adunarea Generala de alegeri impune prezenta obligatorie a 2/3 din membrii afiliati cu drept de vot. In cazul in care se constata ca Adunarea Generala nu poate lua decizii ca urmare a neintrunirii numarului de membri cerut de Statut, se va convoca o noua Adunare Generala intr-un termen de 30 de zile, in care hotararile se vor lua cu jumatate plus unu din numarul membrilor afiliati cu drept de vot.

Daca nici in acest caz nu se pot lua hotarari datorita neintrunirii numarului suficient de membrii cu drept de vot se va convoca in termen de 30 de zile o noua Adunare Generala de alegeri unde hotararile se vor adopta cu numarul de membri afiliati care participa si au drept de vot.

Art.31 (1)” Hotararile Adunarii Generale a FRT se iau cu majoritate jumatate plus unu (50%+1) din membrii prezenti cu drept de vot, in afara cazurilor de mai jos, in care este necesara o majoritate de 2/3 din numarul total al membrilor afiliati prezenti cu drept de vot ai FRT pentru:

- modificari si completari la Statut;


- completari la ordinea de zi a AdunariiGenerale;

 

- excluderea membrilor afiliati;


- schimbarea sediului federatiei;


- dizolvarea federatiei;

(2)  De regula, hotararile se iau prin vot deschis, cu exceptia:
- alegerii Presedintelui FRT si a Vicepresedintilor care formeaza Comitetul Director, cand votul este secret;

- atunci cand pentru o anumita problema Adunarea Generala decide votul secret”

Art.32 „(1)  Pentru alegerea Presedintelui federatiei, si a vicepresedintilor, membrii afiliati vor depune propuneri nominale la Executivul FRT cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data la care este convocata Adunarea Generala de alegeri.

 (2) Membrii Comitetului Director vor fi alesi prin vot secret de Adunarea Generala, pentru un mandat de 4 ani.

 (4) Pentru alegerea Presedintelui federatiei este necesara obtinerea majoritatii  a voturilor exprimate si validate. In situatia ca, dupa primul tur de scrutin nici un candidat nu obtine majoritatea, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidati care au intrunit cel mai mare numar de voturi. Daca pe primul loc sunt mai multi candidati care au obtinut un numar egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat urmator, scrutinul va avea loc intre ei.

(5)  Pentru functiile de vicepresedinti, membrii ai Comitetului Director, sunt declarati alesi candidatii care intrunesc cel mai mare numar de voturi, in ordine descrescatoare.

In caz de egalitate a doi sau mai multi candidati situati pe ultimul loc,  se va organiza un nou scrutin pentru ocuparea ultimului loc.

Dupa al doilea scrutin, in situatia de balotaj (nici un candidat nu intruneste majoritatea voturilor exprimate), va fi declarat ales candidatul care obtine numarul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate si validate. In cazul egalitatii numarului de voturi, scrutinul se repeta.

(6) Candidatii nu pot fi supusi alegerii fara a fi prezenti la Adunarea Generala.”

Propunerile pentru alegerea Presedintelui si vicepresedintilor, programele scrise si CV-urile se vor trimite la Executivul FRT prin adresa scrisa e-mail, semnata si stampilata de membrul asociat si de catre candidat dupa caz, la Centrul National de Tenis al FRT situat in  str. Pierre de Coubertin, nr.11, sector 2, Bucuresti, respectiv la  adresa de e-mail office@frt.ro pana la data de 03.06.2019, ora Ora 23:59.

 

 

Federatia Romana de Tenis

Director General,

Razvan Itu

 CONVOCATORUL ESTE DISPONIBIL LA ACEST LINK